Okulistyka

Wyznaczamy standardy
W naszym Centrum Medycznym znajdują się Poradnia Okulistyczna, Prywatne Gabinety Okulistyczne oraz Oddział Okulistyczny działający w ramach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia. Specjaliści z dziedziny okulistyki wykonują badania diagnostyczne oraz zabiegi operacyjne, zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjnie. W trosce o zdrowie i komfort pacjentów dbamy o to, by nasze gabinety wyposażone były w nowoczesny, najwyższej jakości sprzęt, pozwalający na pełną diagnostykę oraz kompleksowe leczenie chorób oczu.
Dokładamy również wszelkich starań, by nasi lekarze stale rozwijali swoją wiedzę i umiejętności, stąd też regularnie biorą oni udział w szkoleniach i konferencjach naukowych odbywających w Polsce i za granicą. W ten sposób staramy się, aby wykonywane w naszym Ośrodku badania i procedury lecznicze były na najwyższym, europejskim poziomie i spełniały oczekiwania wszystkich pacjentów.

Gabinety okulistyczne i salon optyczny

Pacjenci korzystający z opieki w naszym Ośrodku mają zagwarantowane podstawowe oraz szczegółowe badania okulistyczne połączone z konsultacją lekarza specjalisty pozwalające na profesjonalną diagnostykę oraz kompleksowe leczenie  – rówież operacyjne.

 

W naszej placówce prowadzony jest salon optyczny zapewniający okulary w przystępnych cenach o doskonałej  jakości oprawek i szerokiej gamie soczewek. 

 

 

Badania okulistyczne w Vigor Med

Badanie przedniego odcinka oka należy do rutynowego badania okulistycznego i wykonywane jest przy użyciu lampy szczelinowej. Składa się ona ze źródła światła kierowanego na poszczególne struktury oka oraz biomikroskopu, który pozwala powiększyć oglądany obraz. Badanie w lampie szczelinowej pozwala lekarzowi okuliście na ocenę poszczególnych struktur oka: powiek, spojówki i rogówki, komory przedniej, tęczówki, soczewki i przedniej części ciała szklistego. Używając dodatkowych soczewek ogniskujących lekarz okulista może ocenić tylny odcinek oka czyli głębiej położone struktury.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne
🗸 Badanie wykonuje się bez podania kropli lub z podaniem środków rozszerzających źrenice, jeśli konieczna jest ocena soczewki. Ich skutkiem może być krótkotrwałe pogorszenie widzenia, dlatego zaleca się, aby pacjent po badaniu nie prowadził pojazdów mechanicznych i wrócił do domu w towarzystwie innego kierowcy.
Jest to badanie pozwalające na ocenę głębiej położonych struktur oka takich jak : ciało szkliste, tarcza nerwu wzrokowego, siatkówka wraz z plamką i naczyniami krwionośnymi. Badanie to jest jednym z etapów pełnego badania okulistycznego, wykonywane jest z wykorzystaniem lampy szczelinowej oraz specjalnej soczewki do oceny dna oka lub za pomocą wziernika okulistycznego.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.
🗸 Do jego wykonania NAJCZĘŚCIEJ niezbędne jest podanie pacjentowi kropli rozszerzających źrenice. Ich skutkiem może być krótkotrwałe pogorszenie widzenia, dlatego zaleca się, aby pacjent po badaniu nie prowadził pojazdów mechanicznych i wrócił do domu w towarzystwie innego kierowcy.
Bada­nie pozwala okre­ślić stan siat­kówki oka na pod­sta­wie reak­cji poszcze­gól­nych jej obsza­rów na bodźce świetlne. W trak­cie bada­nia moż­liwe jest też okre­śle­nie progu czu­ło­ści siat­kówki.
Bada­nie odbywa się za pomocą apa­ratu zwa­nego polo­mie­rzem. W trak­cie bada­nia pacjent sygna­li­zuje za pomocą ręcz­nego przy­ci­sku moment poja­wie­nia się w jego polu widze­nia świetl­nego punktu – pozwala to oce­nić zakres prze­strzeni widzia­nej przez pacjenta. Każde oko badane jest oddziel­nie. Dokładna ocena pola widze­nia wymaga współ­pracy i zaan­ga­żo­wa­nia ze strony bada­nego. Pacjent musi przez cały czas bada­nia patrzeć w jeden punkt i sku­piać uwagę, aby nie prze­oczyć poja­wia­ją­cego się świa­tła.
Wynik bada­nia pery­me­trycz­nego przed­sta­wia się w for­mie gra­ficz­nej – w postaci mapy, na któ­rej ubytki w polu widze­nia, w zależ­no­ści od ich nasi­le­nia, zazna­cza się w róż­nych odcie­niach sza­ro­ści. Bada­nie wyko­rzy­stuje się do dia­gno­styki i moni­to­ro­wa­nia jaskry, w dia­gno­styce cho­rób nerwu wzro­ko­wego i zabu­rzeń neu­ro­lo­gicz­nych.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie to jest nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla pacjenta.
🗸 Uciążliwość dla chorego może stanowić czas jego trwania oraz konieczność ciągłego skupiania uwagi.
🗸 Wskazane jest, aby chory zgłaszał się na badanie wypoczęty.
🗸 Konieczne może być zabranie ze sobą okularów do czytania.
 
Badanie służy sprawdzeniu ciśnienia śródgałkowego. Do badania wykorzystuje się lampę szczelinową z umieszczonym na niej Tonometrem Goldmana.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Przed badaniem pacjentowi podaje się krople znieczulające rogówkę, a następnie zabarwia się ją fluoresceiną
🗸 Metoda badania jest kontaktowa, jednak szybka i bezbolesna
Badanie to wykonywane jest w celu sprawdzenia, czy ciśnienie wewnątrz gałki ocznej jest prawidłowe.
W tym celu wykorzystywany jest komputerowy tonometr bezkontaktowy. Metoda bezkontaktowa używa do pomiaru podmuchu powietrza, który powoduje odkształcenie rogówki. W naszym Ośrodku dysponujemy aparatami Japońskiej firmy Topcon. Najnowszy aparat TRK2P wykonuje pomiar ciśnienia śródgałkowego skorygowany o pomiar grubości rogówki, co jest szczególnie istotne dla pacjentów z jaskrą i nadciśnieniem ocznym.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Metoda jest bardzo szybka, nieinwazyjna i nie wymaga stosowania kropli.
🗸 Metoda jest bezbolesna, a delikatny dyskomfort przy podmuchu powietrza odczuwany przez niektórych pacjentów jest minimalny.
Dzięki temu bada­niu można okre­ślić gru­bość rogówki w jej cen­tral­nej czę­ści. Pachy­me­tria wyko­ny­wana jest przy pomia­rach ciśnie­nia śród­gał­ko­wego, zwięk­sza to dokład­ność tono­me­trii. Ma to szcze­gólne zna­cze­nie u pacjen­tów z jaskrą i nad­ci­śnie­niem ocznym. Pachy­me­tria jest bada­niem wyko­ny­wa­nym rów­nież do oceny struk­tury rogówki przed pla­no­wa­nymi zabie­gami chi­rur­gii refrak­cyj­nej, w sta­nach pato­lo­gii rogówki takich jak poope­ra­cyjny obrzęk rogówki czy w dia­gno­styce stożka rogówki. Moż­liwe jest wyko­na­nie bada­nia zarówno apa­ra­tem TRK2P, japoń­skiej firmy Top­con a także apa­ra­tem OCT RTVue XR Avanti z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia dostawki do odcinka przed­niego.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Pacjentowi podaje się do obu oczu krople znieczulające
🗸 Badanie to jest nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla pacjenta
 

Treść akordeonu

Gonioskopia jest częścią specjalistycznego badania okulistycznego, które wykonuje się w celu diagnostyki jaskry, nadciśnienia ocznego, czy też zmian w funkcjonowaniu oka po urazach gałki ocznej. Badanie określa szerokość i konfigurację kąta przesączania. Upraszczając, można powiedzieć, że kąt ten określa przestrzeń występującą pomiędzy rogówką, twardówką, tęczówką i ciałem rzęskowym. Odpowiedni kształt kąta przesączania i jego stan mają ogromne znaczenie dla prawidłowego krążenia cieczy wodnistej i jej odpływu z gałki ocznej. Jest to czynnik wpływający bezpośrednio na wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie wykonuje się w lampie szczelinowej z użyciem specjalnej soczewki.
UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie wymaga podania kropli znieczulających
🗸 Jest to badanie kontaktowe
🗸 Badanie wymaga zmycia makijażu i zdjęcia soczewek kontaktowych
🗸 Czasami po badaniu u pacjenta może wystąpić przejściowe nieostre widzenie lub zaczerwienienie ok
Jest to badanie niezbędne do ustalenia parametrów indywidualnie dobieranej soczewki wewnątrzgałkowej, wykonywane standardowo przed operacją zaćmy.
Pomiar długości gałki ocznej wykonywany jest za pomocą biometru optycznego IOL- Master firmy Zeiss. Równocześnie dokonywane są pomiary krzywizny rogówki (keratometria). Na podstawie uzyskanych danych wyliczana jest moc soczewki wewnatrzgalkowej.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest szybkie, bezkontaktowe, komfortowe dla pacjenta
🗸 Nie wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice
Badania komórek śródbłonka są wykonywane w diagnostyce schorzeń rogówki oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi. Wykonywane jest za pomocą specjalnego mikroskopu. Polega ono na analizie ilościowej i jakościowej komórek śródbłonka rogówki.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest szybkie i bezkontaktowe
🗸 Nie wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice
Fotografia dna oka jest niezbędną metodą monitorowania zmian występujących w retinopatii cukrzycowej, w ocenie tarczy nerwu wzrokowego, czy zmian degeneracyjnych siatkówki.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest szybkie, bezkontaktowe
🗸 Wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice
🗸 Badanie wymaga współpracy (rzadko wykonywane u dzieci)
Angio-OCT pozwala na trójwymiarowe, przestrzenne obrazowanie struktur naczyniowych oka oraz poszczególnych struktur warstw siatkówki. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod obrazowania naczyń, angio-OCT nie wymaga podania kontrastu, ani specjalnego przygotowania.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest szybkie i bezkontaktowe
🗸 Wymaga kropli rozszerzających źrenice
Optyczna koherentna tomografia (OCT) jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Umożliwia ono z niezwykłą dokładnością i precyzją zobrazować strukturę oka i ujawnić wszelkie zmiany patologiczne. Wskazaniami do wykonania OCT jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki oraz jaskra.

UWAGI PRAKTYCZNE
🗸 Badanie jest szybkie, bezkontaktowe, komfortowe dla pacjenta
🗸 Wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice

Operacje zaćmy
w Vigor Med

W naszym Centrum wykonujemy operacje usunięcia zaćmy. Posiadamy umowę z NFZ na refundowane zabiegi. Okres oczekiwania na zabieg od dnia zgłoszenia się ze skierowaniem do naszego ośrodka nie przekracza 30 dni. Wykonujemy również zabiegi komercyjne z wykrzystaniem soczewek premium.

Co to jest zaćma?

Zaćma to zmętnienie naturalnej soczewki oka, które postępuje wraz z upływem czasu i skutkuje pogorszeniem widzenia. Najczęściej ten problem dotyczy osób powyżej 50. roku życia i jest wynikiem zmian w obrębie tkanek oka spowodowanych starzeniem się organizmu. Zdarza się również, że zaćma jest wrodzona lub nabyta – może być spowodowana przyjmowaniem niektórych leków (np. preparatów sterydowych), chorobami ogólnoustrojowymi (np. cukrzycą) lub urazami

Jakie są ojawy zaćmy?

 • zamglone lub rozmazane widzenie
 • gorsze widzenie w nocy lub przy jasnym świetle
 • osłabienie widzenia barw
 • jednooczne dwojenie
 • rozszczepienie świateł
 • pojawienie się lub zmiana istniejącej wady refrakcji (konieczność częstego zmieniania okularów)

Jak wyleczyć zaćmę?

Trwają badania nad sposobami leczenia zachowawczego zaćmy, jednak obecnie jedynym skutecznym rodzajem leczenia zaćmy jest zabieg operacyjny. Nie każde zmętnienie soczewki od razu kwalifikuje się do jej usunięcia. Wskazaniem do usunięcia zaćmy jest pogorszenie widzenia istotnie przeszkadzające w życiu codziennym lub pracy. Zabieg usunięcia zaćmy jest zabiegiem planowym, stąd możliwe jest ustalenie dogodnego dla pacjenta czasu jego wykonania.

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy

Każdy pacjent zainteresowany zabiegiem usunięcia zaćmy musi przejść wizytę kwalifikacyjną, w trakcie której wykonywany jest szereg badań okulistycznych oraz wyliczana jest moc i wybierany rodzaj soczewki wszczepianej później, w trakcie zabiegu.

UWAGI PRAKTYCZNE

 • Warunkiem niezbędnym do zapisania pacjenta na tego typu wizytę jest posiadanie skierowania od lekarza okulisty
 • Pacjent bez skierowania może umówić się na wizytę do okulisty również w naszym Ośrodku
 • W celu przeprowadzenia pełnego badania okulistycznego, w trakcie wizyty, pacjentowi podawane są krople powodujące rozszerzenie źrenic. Skutkiem ich działania może być krótkotrwałe pogorszenie widzenia, dlatego zaleca się, by pacjent po opuszczeniu Ośrodka nie prowadził pojazdów mechanicznych i wrócił do domu w towarzystwie innej osoby dorosłej
 • Całkowity czas trwania wizyty kwalifikacyjnej, z uwagi na konieczność wykonania specjalistycznych badań, może wynosić około  2 godzin
 • Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany do operacji, najczęściej tego samego dnia otrzymuje konkretny termin zabiegu oraz wszystkie potrzebne informacje i dokumenty.
 • Jednocześnie lekarz, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta, może podjąć decyzję o rezygnacji lub odroczeniu zabiegu, bądź zalecić wykonanie zabiegu w ośrodku wyższej referencji.

Przygotowanie do zabiegu

 • W dniu zaplanowanej operacji należy zgłosić się w naszym Ośrodku o wyznaczonej wcześniej godzinie
 • 5 godzin przed wyznaczoną godziną przybycia do centrum na zabieg  pacjent nie powinien spożywać posiłków
 • Pacjent musi pamiętać o zażyciu wszystkich leków, w szczególności leków na nadciśnienie tętnicze
 • Wyjątek stanowią doustne leki obniżające poziom cukru oraz insulina, których nie wolno zażyć pacjentom z cukrzycą, z uwagi na zalecany wcześniej brak posiłku
 • Konieczne jest zapewnienie pacjentowi towarzystwa osoby dorosłej, która przywiezie pacjenta na zabieg oraz spędzi z nim 24 godziny po operacji. Jest to istotne, ponieważ po zabiegu i znieczuleniu ocena sytuacji i reakcje pacjenta przez pewien czas mogą być słabsze niż zazwyczaj
 • Przewidywany czas pobytu na oddziale wynosi około 4-5 h

Zabieg usunięcia zaćmy

Operacja usunięcia zaćmy wykonywana jest w warunkach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia.

Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym (kroplowym), w obecności wykwalifikowanego zespołu anestezjologicznego i trwa zazwyczaj od 15-30 minut.

Zabieg usunięcia zaćmy wykonuje się metodą fakoemulsyfikacji, która polega na usunięciu starej, zmętniałej soczewki przy pomocy ultradźwięków. W jej miejsce, przez niewielkie nacięcie o szerokości od 2 do 3 mm wszczepia się sztuczną, zwijalną soczewkę.

 

W naszym Ośrodku używamy renomowanych, sprawdzonych niemieckich soczewek wewnątrzgałkowych Aspira-aA koncernu HumanOptics lub Polylens AS66 firmy Polytech. W ramach zabiegów refundowanych przez NFZ wszczepiamy:

 • soczewki jednoogniskowe
 • jednoogniskowe soczewki toryczne

Pacjenci decydujący się na zabieg odpłatny (komercyjny) mają możliwość wyboru soczewek z grupy premium, stosowanych w jednoczesnym leczeniu zaćmy i wad refrakcji takich jak astygmatyzm i prezbiopia.

Zaawansowana technologia tych soczewek pozwala na całkowitą niezależność od okularów na wszystkich dystansach po zabiegu

Po operacji

Już następnego dnia po zabiegu odbywa się pierwsza wizyta kontrolna, podczas której lekarz sprawdza stan zoperowanego oka oraz udziela pacjentowi wszelkich informacji dotyczących jego ochrony i pielęgnacji

Drugą obowiązkową wizytę kontrolną, refundowaną przez NFZ, pacjent odbywa w wyznaczonym terminie. Termin ten przypada w okresie od 14 do 28 dnia po zabiegu.

Bezpośrednio po zabiegu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza
 • obligatoryjnie zakraplać operowane oko lekami zgodnie z przekazaną instrukcją i schematem
 • nie należy dotykać i pocierać zoperowanego oka
 • oko należy chronić przed wpływem promieniowania słonecznego

Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa około 4 tygodni (czynniki indywidualne), dlatego też zaleca się unikania wysiłku fizycznego w tym czasie.

Efekty operacji

Głównym celem operacji jest poprawa jakości widzenia, co bezpośrednio przekłada się na znaczne poprawienie komfortu życia. 

Pamiętać należy, że czas gojenia się oka po operacji jest kwestią indywidualną, jednak u większości pacjentów efekt wykonanej operacji (poprawa widzenia) następuje bardzo szybko.

Stabilizacja widzenia po zabiegu następuje po okresie około 4 – 5 tygodni. W tym czasie możliwy jest dobór okularów do czytania.